Blaið-ðyn urð Aur

Description:

Male Shield Dwarf Fighter 1
Medium humanoid, lawful good


Armor Class 18 (chain mail, shield)
Hit Points 13 (1d10 + 3)
Speed 25 ft.


STR 18 (+ 4), DEX 10 (+ 0 ), CON 16 (+ 3), INT 13 (+ 1), WIS 12 (+ 1), CHA 11 ( +0)


Saving Throws Str + 6, Con + 5
Skills Athletics + 6, Insight + 3, Perception + 3, Survival + 3
Damage Resistances poison
Senses darkvision 60 ft., passive Perception 13
Languages Common, Dwarvish, Orc


Actions

Battleaxe. Melee Weapon Attack: + 6 to hit, reach 5 ft., one target.
Hit: 1d8 + 4 slashing damage or 1d10 + 4 slashing damage if used with two hands to make a melee attack.

Light Crossbow. Ranged Weapon Attack: + 2 to hit, range 80 ft./320 ft., one target.
Hit: 1d8 piercing damage.

Unarmed Strike. Melee Weapon Attack: + 6 to hit, reach 5 ft., one creature.
Hit: 5 bludgeoning damage.


Bakgrunn

Blaidd-ddyn urdd Aur ble tatt til fange som ung av slavehandlere som angrep en av klanens utposter. Etter å ha blitt reddet av en ekspedisjon fra triaden kom han til Ireabor hvor han har mottatt trening som kriger. Mens de menneskelige gudene i triaden tiltaler Blaidd-ddyn, så er de for fremmede for ham til å ha dem som patroner. Derfor har han funnet frem til den dvergiske guden for årvåkenhet, Gorm Gulthyn.

Det eneste Blaidd-ddyn har med seg fra sine barndomsår er et par nesten ubrukelige kart over Sverdkysten, et stykke jern som passer rundt halsen med et gullinnlagt emblem.


Equipment

Battleaxe, chain mail, Light Crossbow, shield, backpack, bagpipes, bedroll, chest crest of urdd aur in metal and inlaid with gold leaf (worth 10 gp), clothes, traveler’s, maps of the sword coast and the spine of the world north of the sword coast, mess kit, rations (10), rope, hempen (50 feet), tinderbox, torch (10), waterskin, 5 gp.

Bio:

Blaið-ðyn urð Aur

Hoard of The Dragon Queen Ingjald